Säbyvikens marina
Marinan Sommar Vinter Lyft
Hitta hit Kontakt Föreskrifter Miljö Väder IF Båtförsäkring TK-Trailer Länkar Seaquip

Ordning, Miljö och säkerhetsföreskrifter 

 

Miljöstation

I miljöstationen får ni endast lämna, spillolja, oljefilter, batterier och färgrester som har med er båtförvaring att göra. OBS!  allt övrigt miljöfarligt avfall, skall ni lämna till miljöstationer som är avsedda därför ( se respektive kommun )

Båtägare har att rätta sig efter föreskrifter, lagar och förordningar gällande utsläpp, hantering och användandet av miljöfarliga ämnen.

 

Sopor

Hushållssopor från båten kastas i containern.

Slipning/målning/blästring- ANMÄLNINGSPLIKT !

Vid alla typer av arbeten som medför färgspill etc måste marken ovillkorligen täckas så inga rester från färg hamnar på marken.

Vid sliparbeten måste MARINANS dammsugare med HEPA filter användas. Kunder anmäler innan arbetet påbörjas för att tillsammans med hamnkapten säkerställa att arbetet utförs utan risk för dammflykt. Det är förbjudet att låta blästra sin båt.   

BÅTBOTTENTVÄTT

Sker endast på spolplatta med Marinans utrustning i Marinans regi- Det är förbjudet att själv tvätta sin båtbotten på sin vinterplats.

Presenningar

Uttjänta presenningar viks ihop och surras, ni kan lämna dom vid nya miljöstationen. Se anvisning

 

Bryggor

På bryggorna får inga jollar förvaras, bryggorna skall vara rena från hinder, inga byggnationer får förekomma.

 

Uppläggningsplats

Båtägaren skall hålla rent och snyggt under och i direkt närhet av sin uppläggningsplats. Och där det krävs, flytta sin pallning och täckning till anvisad plats direkt efter sjösättningen. Pallning och täckning skall märkas med namn, allt övrigt omärkt kommer betraktas som skräp och kastas.  Om inte detta efterlevs kommer vi att städa platsen och påföra en avgift om 500:-

 

Parkering

Parkering får endast ske på anvisad plats, Parkering är ej tillåten vid in och utfarter, kajen samt framför landgångarna till bryggorna.

Vid sjösättnings– och upptagnings säsong kommer delar av, eller hela området där båtar är upplagda att hållas avstängt, se anvisning. Vid långtidsparkering används den nya parkeringen ovanför mastskjulen.

 

Trafik

För allas säkerhet och trevnad, gäller det begränsad hastighet med 20 Km/t på marinans område.

 

Arbetsfordon

Iaktta försiktighet när marinans arbetsfordon är i drift inom området och hålla barn och djur på säkert avstånd från marinans arbetsfordon.

 

El

Eluttagen är endast för  mindre och tillfällig förbrukning såsom

laddning av batterier, el handverktyg, dammsugning.

Kablar som sitter mer än ett dygn kommer att tas ur eluttaget, för att bereda plats till övriga kunder på  marinan.

 

Vatten

Vi har begränsad tillgång av färskvatten på marinan, var sparsam.

 

Vaktplikt

Det är var båtägares skyldighet att gå ett vaktpass per säsong.

Om man går familjevakt (2 från samma båt)  på sommaren, utgår vaktplikten för kommande vintersäsong.

Det går även att köpa sig fri från vaktplikten,

sommarvakt 15/5-30/9  , vintervakt 1/10-14/5, se prislista.

Utebliven vakt kommer att debiteras med dubbel avgift.

Vi har även köpt in tjänster av Securitas, som utför ronder nattetid.

Vakt skall alltid ske parvis, listan anslås i vaktrummet.

Eventuella byten av vaktpass får båtägaren själv ombesörja.

 

Låsning

Vägbommen skall  hållas låst efter 18.00 alla dagar.

Grindarna till bryggorna skall vara låsta dygnet runt, alla dagar.

 

Vinterförvaring

Pallning av båt skall vara av funktionsduglig och säker konstruktion. Bedöms det som vinterförvaringsmaterialet ej tillgodoser säkerheten kommer båten att lyftas tillbaka i sjön, på båtägarens bekostnad. Om ni är osäker på er pallning kontakta hamnkapten i god tid före upptagning.

 

Lyft av båt

I samband med sjösättning/upptagning skall båtägaren vara närvarande för att godkänna lyft. Båtägaren skall känna till var känsliga detaljer finns på båten. Båten skall förses med blåa markeringar i höjd med relingen där lyft kan ske.

 

 

Värmefläktar & belysning

Det är pga. brandrisk ej tillåtet att koppla in värmefläktar och/eller starkare belysning såsom halogenlampor på marinans samtliga eluttag.

 

Drivmedel

Efter upptagning skall båten tömmas på lösa dunkar eller kärl med

brandfarligt drivmedel såsom bensin, diesel, fotogen, gasol mm.

 

 Säbyvikens marina Rydboholms gård 184 94 Åkersberga             hamnkontoret@marinan.eu             070-5232309

               Copyright 2012 Säbyvikens marina

 

 sweboat_medl_sv